بازی و سرگرمی کودک

بازی و رابطه آن با یادگیری

بازي بالاترين مرحله رشد كودك و به عبارت بهتر بالاترين رشد انسان در اين دوره از زندگيش مي باشد، زيرا بازي انعكاسـي از فعاليـت هـاي درونـي و نمايشـي از خـود كاري و يا خود فعالي فرد است. بازي پاكترين، صادقانه ترين فعاليت فرد در اين مرحله و نيز نمونه اي از زندگي و طبيعت نهاني و دروني انسـان در كـل مـي باشـد . بـه همـين جهت بازي، خوشي، آزادي، رضـايت، اسـتراحت درونـي و برونـي و صـلح و صـفا بـا دنياي خارج را براي كودك به ارمغان مي آورد.  با توجه به موارد فوق مي توان به اهميت اين مساله پي برد كه، بازي وسيله اي است قوي براي مشاوران، معلمان و والدين كه مي توانند از آن در تربيـت كودكـان اسـتفاده نمايند و آن را طوري سازمان دهند تا در رشد فرايندهاي يادگيري نيزموثر واقع شود.

در اين ميان يكي از فرايندهاي اساسي يادگيري رياضيات است كه جزءعلوم ذهنـي محسوب مي شود و به مقدار زياد با علائم مختلف درارتباط مي باشد، علائمـي كـه بـه وسيله ي انسان به وجـود آمـده تـا بـراي كشـف، درك، ثبـت تركيـب هـاي مختلـف، الگوهاي مختلف و رابطه هايي كه در جهان ما وجود دارد، بكار رونـد.دنيـايي كـه بـه نظر مي رسد از آنچه كه كودك در آن زندگي مي كند و پرورش مي يابد، بسـيار دور باشد. بنابراين روش آموزش و پرورش در دوره ي پيش از دبسـتان بـه طـور قطعـي روش بازي است، يعني بايد بر اساس بازي و فعاليت استوار باشد و موقعيت هاي بازي، تجربه هايي را براي كودك به شكل عيني فراهم مي آورد به طوري كه به شركت كننـده اي فعال و نه دريافت كننده اي غيرفعال در روند كلي يادگيري مبدل مي شود زيراروش بازي اساساً كودك – محور و تقويت كننـده نيازهـاي فـردي، تواناييهـا و علايق اوست. بـازي، طبيعـت دوم كـودك اسـت و راهـي طبيعـي بـراي بيـان عقايـد و احساسات و نيز وسيله اي براي پژوهش و شـناخت دنيـاي پيرامـون كودكـان محسـوب مي شود.

 

تاثیر اسباب بازی ها در یادگیری

بازي رشد فرايندي هاي يادگيري همچون مشاهده، تجربه آموزي، حل مسـأله و خلاقيت را در كودكان تقويت مي كند. همانطور كه جسم كودك از بدو تولد، به غذا و ويتامين هاي گوناگون و مفيد نيـاز دارد و بدان وسيله رشد و نمو مي كند، روح و روان آنان نيز نيازمند تغذيه است، بـازي و اسباب بازي براي كودكان نوعي غذاي روحي و رواني است و يكي از نيازهاي مهـم كودك به شمار مي آيد، اسباب بازي ابزار كودكان براي بازي و جـزء جـدايي ناپـذير زندگي آنان است. از طرف ديگر بازي تمايل طبيعي كودك مي باشد و اساسي ترين پايـه بـراي رشـد كودك محسوب مي شود. بنابراين بازي وسيله اي براي ارائه ي پيـام هـاي آموزشـي و تربيتي در دوره ي پيش از دبستان است. قسمتي از برنامـه هـاي روزانـه ي كودكـان در دوره پيش از دبستان بايد به روشي سپري شود كه كودكان در بازي هاي آزاد شـركت كنند و بقيه ي ساعات را نيز در فعاليت هاي سازمان يافته و هدايت شـده سـپري كننـد . در اين ميان موضوعي كه به نظر مي رسد عمـده تـرين مشـكل در جريـان آمـوزش رسمي مفاهيم رياضي باشد اين است كه موضوعات رياضي مبـاحثي خشـك و منطقـي هستند و به همين علت كودكان براي يادگيري اين مفـاهيم تمايـل زيـادي ازخودنشـان نمي دهند.

بنابراین باید روشی باشد تا کودک با علاقه و اشتیاق به یادگیری بپردازد. اهمیت وسايل بازي در پرورش هوش و خلاقیت كودكان انکار ناپذیر است و اسباب بازی ها در این میان نقش پررنگی دارند. آمــوزش وپـرورش بــا هـدف شــكوفا كـردن رشــد طبيعـي كودكــان صــورت مـــي گيرد، بنـــابراين برنامــــه درســـي دريـــك مرحلــــه اوليـــه كـــودكي بايــــد ازنظررويكرد، كودك محور بوده، برپايه طبيعت وعلايق كودكان استوار باشد. از طرف دیگر هر كودك فرديت خاص خـود را دارا اسـت كـه بايـد مـورد احتـرام قـرار گيـرد . باوجود اين، برنامه ها بايد به صورتي نظام دار و سازمان يافته طراحي شوند تـا پيشـرفت گام به گام كودك را تضمين كنند.

پيشنهاد مي شود، آموزش مفاهيم رياضي به تفكيك جنسيت براي دختران و پسران در مقطع پيش از دبستان با استفاده از اسباب بازي هاي آموزشي انجام گيرد و در نهايت ميزان تفاوت در يادگيري دو جنس مورد مقايسه قرار گيرد.براساس نتايج پژوهش با توجه به تأثير اسباب بازيها در يادگيري مفاهيم رياضي پيشنهاد مي شود، از وسايل آموزشي ساخته شده توسط شركت سرگرمي هاي علمي براي آموزش زبان آموزي نيز استفاده شودتا ميزان تأثير اسباب بازي هاي آموزشي بر روي زبان آموزي نيزمشخص شود.

براساس نتايج پژوهش با توجه به نقش اسباب بازي ها در يادگيري مفاهيم رياضي پيشنهاد مي شود، از وسايل آموزشي ساخته شده توسط شركت سرگرمي هاي علمي براي آموزش كودكان استثنايي نيز استفاده شودتا ميزان تأثير اسباب بازي هاي آموزشي برروي سرعت يادگيري اين كودكان نيزمشخص شود.بر اساس نتايج پژوهش با توجه به نقش مربيان در استفاده از وسايل آموزشي پيشنهاد مي شود، ميزان آشنايي مربيان مراكز پيش دبستاني از چگونگي كاربرد اسباب بازي هاي آموزشي و تأثير آن در آموزش و يادگيري كودكان مورد بررسي قرار گيرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + 18 =