تفنگ و سیبل Sharp Shooter آیتم 2148
تفنگ و سیبل Sharp Shooter آیتم 2148
تفنگ و سیبل Sharp Shooter آیتم 2148
تفنگ و سیبل Sharp Shooter آیتم 2148
تفنگ و سیبل Sharp Shooter آیتم 2148
تفنگ و سیبل Sharp Shooter آیتم 2148
تفنگ و سیبل Sharp Shooter آیتم 2148
تفنگ و سیبل Sharp Shooter آیتم 2148
تفنگ و سیبل Sharp Shooter آیتم 2148
تفنگ و سیبل Sharp Shooter آیتم 2148

تفنگ و سیبل Sharp Shooter آیتم 2148


188,000 تومان

دسته:

تفنگ و سیبل Sharp Shooter آیتم 2148 یک تفنگ مانند دیگر تفنگ های اسباب بازی می باشد اما تفاوت اصلی آن در این است که این مجموعه ساز و کاری با اشعه اینفرارد دارد.