دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320
دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320
دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320
دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320
دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320
دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320
دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320
دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320
دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320
دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320
دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320
دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320
دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320
دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320
دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320
دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320
دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320
دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320
دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320
دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320
دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320
دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320
دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320
دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320
دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320
دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320
دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320
دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320
دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320
دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320
دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320
دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320

دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320


1,258,000 تومان

دسته:

دایناسور کنترلی Robosaur مدل TT320 ظاهری شبیه به دایناسور ها که همان موجودات پیش از تاریخ به حساب می آیند دارد،اما با این تفاوت که این موجود کاملا پیشرفته است و شامل حسگر های بسیار حساس صوتی و حرکتی و بی شمار امکانات دیگر می باشد.