هوش چین مجموعه 4 تکه
هوش چین مجموعه 4 تکه
هوش چین مجموعه 4 تکه
هوش چین مجموعه 4 تکه
هوش چین مجموعه 4 تکه
هوش چین مجموعه 4 تکه
هوش چین مجموعه 4 تکه
هوش چین مجموعه 4 تکه
هوش چین مجموعه 4 تکه
هوش چین مجموعه 4 تکه

هوش چین مجموعه 4 تکه104291


59,000 تومان

هوش چین مجموعه 4 تکه یک وسیله آموزشی جذاب می باشد که هدف اصلی آن افزایش هماهنگی میان دست و چشم،دقت و تمرکز و آشنا کردن کودکان با حیوانات اهلی، حیوانات جنگل و میوه ها است.