رئیس قبیله
رئیس قبیله
رئیس قبیله
رئیس قبیله
رئیس قبیله
رئیس قبیله
رئیس قبیله
رئیس قبیله
رئیس قبیله
رئیس قبیله

رئیس قبیله111981


90,000 تومان

رئیس قبیله یک بازی جذاب فکری و خانوادگی است که میتوان آن را به صورت 2 تا 4 نفره انجام دهد و همچنین شباهت بسیار زیادی به منچ دارد.