ماکت ماشین راه سازی مدل 625004 Back Hoe Loader
ماکت ماشین راه سازی مدل 625004 Back Hoe Loader
ماکت ماشین راه سازی مدل 625004 Back Hoe Loader
ماکت ماشین راه سازی مدل 625004 Back Hoe Loader
ماکت ماشین راه سازی مدل 625004 Back Hoe Loader
ماکت ماشین راه سازی مدل 625004 Back Hoe Loader
ماکت ماشین راه سازی مدل 625004 Back Hoe Loader
ماکت ماشین راه سازی مدل 625004 Back Hoe Loader
ماکت ماشین راه سازی مدل 625004 Back Hoe Loader
ماکت ماشین راه سازی مدل 625004 Back Hoe Loader

ماکت ماشین راه سازی مدل 625004 Back Hoe Loader


188,000 تومان

ماکت ماشین راه سازی مدل 625004 Back Hoe Loader با طراحی جذاب و کیفیت غیر قابل چشم پوشی خود توانسته به یکی از ماکت های فلزی محبوب در رده های سنی مختلف تبدیل شود.