عروسک استرج خرس ایستاده رنگی

عروسک استرج خرس ایستاده رنگی