عامل عقب ماندگی فرزندِ خود نباشید

بازی بخش مهمی از رشد کودکان را فرا می گیرد و برای کودکان همانند نفس کشیدن یک امر حیاتی است  و براي آنها نوعي غذاي رواني است ، زیرا از طریق بازی درونیات خود را نشان می دهند و با محیط اطراف ارتباط برقرار می کند. کودکان در خلال بازی ها به مفاهیم ذهنی جدید دسترسی پیدا می کنند. بازی کردن راهی برای بیان احساسات، برقراری روابط و جز جدایی ناپذیر زندگی آنان است.

ادامه مطلب