شعر قطار قطار مورچه

شعر قطار قطار مورچه

قطار قطار مورچه

راه افتاده تو کوچه

بارش چیه این قطار؟

قند و شکر، کلوچه

ایستگاه به ایستگاه می ره

یواش یواش مثل مار

ایستگاه آخر کجاست؟

سوراخی توی دیوار

 

شاعر:شکوه قاسم نیا

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها