شعر باران

شعر باران

ابر سیاه ابر سفید
رو آسمان پرده کشید

باران دانه دانه
ریخت روی حوض خانه

نشست رو برگ گل‌ها
رو غنچه‌های زیبا

رو بوته‌های گندم
رو خانه‌های مردم

برگ درخت را تر کرد
از شاخه‌ها گذر کرد

باران دانه دانه
آمد رو بام خانه

 

 

شاعر:پروین دولت آبادی

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها