شعر آواز خرس

شعر آواز خرس

خورشید خانم که خسته بود

رفت پشت ان کوه کبود

هلال ماه ابرو کمان
نشست کنار آسمان
ستاره‌ها دور و برش
الماس‌ می‌ریختند به سرش

وقتی که شب سحر شد
خروس از آن خبر شد

قوقولی قوقو را سر داد
به بچه‌ها خبر داد:

کی خواب و کی بیداره!
صبح شده وقت کاره!

 

 

شاعر:پروین دولت آبادی

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها